Vedtægter for

KILDEMOSENS BOLDKLUB

Opdateret: Marts 2023

§ 1.

Klubbens navn er Kildemosens Boldklub, som er en sammenslutning af Åløkke Boldklub og Boldklubben Frem. Dens hjemsted er Odense kommune.

§ 2.

Klubbens formål er at dyrke fodbold.

§ 3.

Klubben er medlem af DBU Fyn og er undergivet dennes love og bestemmelser.

§ 4.

Som aktivt/passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

Som aktivt/passivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver under 19 år.

Ved optagelse af medlemmer under 18 år kræves tillige samtykke fra forældre/værge.

Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

Kontingent for passivt medlemskab kan højest udgøre 25 % af den aktives kontingent.

§ 5.

Klubbens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære general­forsamling.

Kontingent opkræves halvårlig forud.

Ved langvarige skader kan bestyrelsen give kontingentnedsættelse.

Der pålægges et rykkergebyr på kr. 100 ved manglende kontingent betaling.

§ 6.

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens kasserer. Når et medlem er kommet i kontingentrestance for 1/4 år, kan bestyrelsen med mindst otte dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.

Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.

§ 7.

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar eller februar måned indkaldes med mindst 14 dages varsel via hjemmesiden og opslag i klubben

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle medlemmer over 16 år såvel aktive/passive som æresmedlemmer, der har været medlemmer af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udføres ved personlig fremmøde.

For at være valgbar skal man være over 16 år og medlem af klubben i mindst 1 måned, og ikke i kontingentrestance.

§ 8.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter :

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastlæggelse af kontingent.

5. Behandling af evt. indkomne forslag.

6. Valg af formand/kasserer.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

8. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Dog gælder det, at hvis der er valgt en bestyrelse uden formand, erstattes formandens beretning samt valg af formand med hhv. bestyrelsens beretning og valg af bestyrelsesmedlem.

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7 stk. 2.

§ 10.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 1/3 stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring af 3 stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol.

Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

§ 11.

Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse på 5 medlemmer, der repræsentere klubben i alle forhold.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling dog
således, at formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i de ulige år, og
kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal.
Suppleanter vælges for et år ad gangen.
Formanden og kasseren vælges ved særlig afstemning. Genvalg kan finde sted.
Såvel aktive / passive som æresmedlemmer kan vælges til bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger selv sine udvalg til at varetage nogle af opgaverne i Kildemosens Boldklub.

Dog gælder det, at hvis det besluttes på generalforsamlingen, kan bestyrelsen varetage den daglige ledelse og virke uden en formand.

§ 12.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest inden 14 dage - efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.

Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når der er mindst 4 til stede.

I formandens frafald indtræder næstformanden i hans sted.

I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Over bestyrelsens handlinger føres en protokol.

Klubben tegnes af formanden. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i klubben efter forudgående godkendelse på bestyrelsesmøde.

Klubbens midler anbringes i et pengeinstitut i klubbens navn efter bestyrelsens skøn.

Det kræver formandens samt kassererens underskrift at kunne hæve på andre konti end konti til den daglige drift. På konti til den daglige drift kræves formandens eller kassererens underskrift.

Hvis bestyrelsen fortsætter uden en formand, vil det være flertallet af bestyrelsesmedlemmer, der afgør tvivlsspørgsmål. 

§ 13.

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Driftsregnskab og status forelægges forsynet med påtegning af bestyrelsen og revisorerne den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 14.

Der vælges hvert år på generalforsamlingen en revisor og en revisorsuppleant, der således vælges for et år ad gangen.

Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede. Endvidere påses at de foretagne dispositioner er i overensstemmelse med vedtægterne, generalforsamlings- og bestyrelsesbeslutninger, samt at de er rimelige og forsvarlige.

Endelig kontrolleres at indsendte opgørelser, der udgør grundlaget for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, er rigtige. Såfremt der konstateres lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, skal revisor straks give bestyrelsen meddelelse herom, jvf. Folkeoplysningsloven.

Driftsregnskabet og status forsynes med en påtegning.

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15.

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig.

§ 16.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages i en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte flertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

I tilfælde af klubbens opløsning overgår dens ejendele og midler til DBU Fyns ungdomsarbejde i Odense kommune, efter at eventuel gæld er betalt.